Predstavitev • Spletna stran Sekcije kliničnih farmacevtov
Spletna stran drustva klinicnih farmacevtov.
klinicni, farmacevti, slovenija
3
page-template-default,page,page-id-3,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Predstavitev

PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA

 

Ta stran je nastala z željo ustvariti enoten prostor za klinične farmacevte, študente, raziskovalce in vse ostale farmacevte oziroma zdravstvene delavce, ki jih zanima klinična farmacija. Prav tako želimo z njeno pomočjo širiti prepoznavnost uspehov in dejavnosti naših članov med širšo strokovno javnost in tako pripomoči k utrjevanju pozicije klinične farmacije na zemljevidu zdravstvene in lekarniške dejavnosti.

 

Klinični farmacevti smo združeni znotraj Sekcije kliničnih farmacevtov, ki je ena izmed sekcij v okviru Slovenskega farmacevtskega društva (www.sfd.si/). Sekcija kliničnih farmacevtov si prizadeva za vključitev kliničnega farmacevta v vsak zdravstven tim s ciljem vsakemu posameznemu bolniku omogočiti z dokazi podprto optimizacijo in racionalizacijo zdravljenja z zdravili. Klinični farmacevt je v svetu že prepoznaven kot nepogrešljiv del zdravstvenega tima in je pomemben člen v k pacientu usmerjeni obravnavi. Sekcija si vse od svojega nastanka leta 1997 prizadeva za razvoj in implementacijo klinične farmacije na vseh nivojih zdravstvenega sistema. Največji napredek v zdravstvenem sistemu je do sedaj viden na sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva – klinični farmacevt sodeluje pri bolnišnični obravnavi bolnikov praktično v vsaki slovenski bolnišnici, seveda v različnem obsegu.

 

Umestitev kliničnega farmacevta na primarni nivo se je aktivno začela konec leta 2012. Po uspešno izvedeni razvojni nalogi iz strani ZZZS »Kakovostno predpisovanje zdravil«, ki je vključevala tudi kliničnega farmacevta svetovalca, se je v letu 2016 delo farmacevta svetovalca sistemsko umestilo v splošni dogovor programov zdravstvenih domov. S tem imajo družinski zdravniki v celotni Sloveniji možnost, da bolnike napotijo na Farmakoterapijski pregled k farmacevtu svetovalcu v ambulanto v njihovem Zdravstvenem domu.

 

V bolnišnicah je dolgoročni cilj doseči normativ 1 farmacevt na 2100 uteženih bolnišničnih primerov, od tega 1 klinični farmacevt na 2700 uteženih bolnišničnih primerov.

 

Ker se sekcija zelo zaveda dejstva, da je za kvalitetno obravnavo bolnika potrebno kontinuirano izobraževanje, se aktivno ukvarja s strokovnim izpopolnjevanjem svojih članom.
Enkrat letno se organizira Simpozij kliničnih farmacevtov, večkrat letno pa strokovna srečanja; simpoziji se lahko v zadnjem času pohvalijo tudi z mednarodno udeležbo. Prav tako so naši člani vse pogosteje vabljeni kot gostujoči predavatelji tako na farmacevtske kot tudi na simpozije drugih zdravstvenih profilov (Schrottovi dnevi, Zadravčevi dnevi, Tavčarjevi dnevi, TIMI, Uporabna kardiologija, Srce in duša, Starostnik idr.), sodelujejo pa tudi pri izvedbi dodiplomskih in podiplomskih izobraževanj.

 

Znotraj sekcije pospešeno raste tudi raziskovalni duh, saj je vsako leto več kliničnih študij in raziskav terapijskih izidov zdravljenja, kjer so s svojim delom vključeni tudi klinični farmacevti. Rezultati le-teh so predstavljeni na postrski sekciji vsakoletnega simpozija Sekcije kliničnih farmacevtov in tudi v obliki znanstvenih originalnih in preglednih člankov v revijah s faktorjem vpliva.

 

Sekcija in njeni člani si prizadevamo za odličnost v stroki, kontinuirano (samo)izobraževanje, povezovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in k bolniku usmerjeno obravnavo.

 

ORGANIZACIJA
Sekcija kliničnih farmacevtov je sekcija v okviru Slovenskega farmacevtskega društva, zato je organizacija in delovanje sekcije usklajeno s Pravilnikom o delovanju podružnic in sekcij SFD.

 

Organi podružnice oz. sekcije so:
1. občni zbor,
2. izvršni odbor
3. nadzorni odbor

 

Za realizacijo programa imenuje Izvršni odbor strokovne odbore in druge delovne skupine.
Sekcijo vodi izvršni odbor sekcije. Vodi in zastopa ga predsednik sekcije. Odbor ima praviloma 3 do 9 članov.
Mandat organov sekcije je 2 leti z možnostjo treh ponovnih izvolitev.